สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสันต์  อามาตย์มนตรี
2. เด็กชายทินกร  ราชบัณฑิต
3. เด็กชายธนพล  สุวรรณ์ทา
4. เด็กชายวีรภัทร  แสงสะอาด
5. เด็กชายศิรภัทร  สุริวงษ์
6. เด็กชายอธิป  ศรีบุศราคัม
 
1. นายสัมฤทธิ์  จีรจิตต์
2. นายอภิชาติ  พลอยขุนทด
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราภร  สุขศรีพะเนา
2. เด็กหญิงอัญธิญากรณ์  อินแก้ว
3. เด็กชายเจษฎา  อินสวัสดิ์
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  เจริญยิ่ง
2. นางสาวกาญจนา  ปริปุรณะ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยศกร  บ่อพิมาย
2. เด็กหญิงสุภีราพร  ไชยบุตร
3. เด็กชายอิสรพงษ์  ลารุณ
 
1. นางสาวปิยะณัฐ  ศรีทา
2. นางสาวศิริพร  สร้างกลาง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิดชนก  มณีนาค
2. เด็กหญิงอนิสา  สุวรรณ์ทา
3. เด็กหญิงอัญธิญากรณ์  อินแก้ว
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  เจริญยิ่ง
2. นางสาวปิยะณัฐ  ศรีทา