สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยาแก้ว
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  เจริญยิ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรกร  สุขศรีพะเนา
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  เจริญยิ่ง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายปฐมพร  โพธิ์ศา
2. เด็กชายพงศธร  โทรเดช
3. เด็กชายพีรพล  คงสมบัติ
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทร์สา
5. เด็กชายสมรักษ์  มาตสวิง
6. เด็กชายเจษฎา  อินสวัสดิ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  จีรจิตต์
2. นายอภิชาติ  พลอยขุนทด