สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาพร  จีนปรีชา
2. เด็กหญิงณัฐชยา  จันแดง
3. เด็กหญิงปวิตรา  ปาหล้า
4. เด็กหญิงอัจจิมา  วงษ์แหวน
5. เด็กหญิงไอซ์ลดา  จันแดง
 
1. นางสาวโชติกาญจน์  โชติกุล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงอัญธิญากรณ์  อินแก้ว
 
1. นางสาวปิยะณัฐ  ศรีทา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กชายชัยพิชิต  อินแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  มะหะหมัด
3. เด็กหญิงปกรณัฐ  เขียวสมบูรณ์
 
1. นางสาวปิยะณัฐ  ศรีทา
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 61 ทองแดง 37 1. เด็กชายทิพย์อักษร  ทานมัย
 
1. นางสาววาสนา  บุญมานันท์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงชนาภา  มณีนาค
2. เด็กชายพัรพัฒน์  ศรีมหาโพธิ์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เจริญพร
 
1. นางสาววาสนา  บุญมานันท์
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 68 ทองแดง 36 1. เด็กชายอนุวัตร  พรมมา
 
1. นางสุรินทร  พันดวง