สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงจิตรียา  เข็มพงษ์
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  เจริญยิ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงอัจจิมา  วงศ์แหวน
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  เจริญยิ่ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายวีรภัทร  แสงสะอาด
 
1. นางสาวกาญจนา  ล้วนผาลึก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธนพร  บุญสุทธิ
2. เด็กหญิงธารทิพย์  ประแดงแก้ว
3. เด็กหญิงรติกุล  แสนบุญรำ
 
1. นางสาวจันทร์ชนก  เปลี่ยนพันธุ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงชิดชชนก  มณีนาค
2. เด็กชายสหภาพ  ขำเกิด
 
1. นางสาวปิยะณัฐ  ศรีทา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงวราภร  สุขศรีพะเนา
 
1. นางสาวกาญจนา  ปริปุรณะ