สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยาแก้ว
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  เจริญยิ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงจิตรียา  เข็มพงษ์
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  เจริญยิ่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงอัจจิมา  วงศ์แหวน
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  เจริญยิ่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรกร  สุขศรีพะเนา
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  เจริญยิ่ง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายวีรภัทร  แสงสะอาด
 
1. นางสาวกาญจนา  ล้วนผาลึก
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธนพร  บุญสุทธิ
2. เด็กหญิงธารทิพย์  ประแดงแก้ว
3. เด็กหญิงรติกุล  แสนบุญรำ
 
1. นางสาวจันทร์ชนก  เปลี่ยนพันธุ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาพร  จีนปรีชา
2. เด็กหญิงณัฐชยา  จันแดง
3. เด็กหญิงปวิตรา  ปาหล้า
4. เด็กหญิงอัจจิมา  วงษ์แหวน
5. เด็กหญิงไอซ์ลดา  จันแดง
 
1. นางสาวโชติกาญจน์  โชติกุล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยาแก้ว
 
1. นางสาวปิยะณัฐ  ศรีทา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงอัญธิญากรณ์  อินแก้ว
 
1. นางสาวปิยะณัฐ  ศรีทา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงชิดชชนก  มณีนาค
2. เด็กชายสหภาพ  ขำเกิด
 
1. นางสาวปิยะณัฐ  ศรีทา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กชายชัยพิชิต  อินแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  มะหะหมัด
3. เด็กหญิงปกรณัฐ  เขียวสมบูรณ์
 
1. นางสาวปิยะณัฐ  ศรีทา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงวราภร  สุขศรีพะเนา
 
1. นางสาวกาญจนา  ปริปุรณะ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสันต์  อามาตย์มนตรี
2. เด็กชายทินกร  ราชบัณฑิต
3. เด็กชายธนพล  สุวรรณ์ทา
4. เด็กชายวีรภัทร  แสงสะอาด
5. เด็กชายศิรภัทร  สุริวงษ์
6. เด็กชายอธิป  ศรีบุศราคัม
 
1. นายสัมฤทธิ์  จีรจิตต์
2. นายอภิชาติ  พลอยขุนทด
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายปฐมพร  โพธิ์ศา
2. เด็กชายพงศธร  โทรเดช
3. เด็กชายพีรพล  คงสมบัติ
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทร์สา
5. เด็กชายสมรักษ์  มาตสวิง
6. เด็กชายเจษฎา  อินสวัสดิ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  จีรจิตต์
2. นายอภิชาติ  พลอยขุนทด
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราภร  สุขศรีพะเนา
2. เด็กหญิงอัญธิญากรณ์  อินแก้ว
3. เด็กชายเจษฎา  อินสวัสดิ์
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  เจริญยิ่ง
2. นางสาวกาญจนา  ปริปุรณะ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยศกร  บ่อพิมาย
2. เด็กหญิงสุภีราพร  ไชยบุตร
3. เด็กชายอิสรพงษ์  ลารุณ
 
1. นางสาวปิยะณัฐ  ศรีทา
2. นางสาวศิริพร  สร้างกลาง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิดชนก  มณีนาค
2. เด็กหญิงอนิสา  สุวรรณ์ทา
3. เด็กหญิงอัญธิญากรณ์  อินแก้ว
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  เจริญยิ่ง
2. นางสาวปิยะณัฐ  ศรีทา
 
18 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 61 ทองแดง 37 1. เด็กชายทิพย์อักษร  ทานมัย
 
1. นางสาววาสนา  บุญมานันท์
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงชนาภา  มณีนาค
2. เด็กชายพัรพัฒน์  ศรีมหาโพธิ์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เจริญพร
 
1. นางสาววาสนา  บุญมานันท์
 
20 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 68 ทองแดง 36 1. เด็กชายอนุวัตร  พรมมา
 
1. นางสุรินทร  พันดวง