สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุภชัย  อินทศร
2. เด็กชายเอกราช  ทานะมัย
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรีชา  ราชบุตร
2. เด็กชายเฉลิมชัย  สุดตา
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพล  อินทศร
2. เด็กชายวันชนะ  ประสานเกษม
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุดนิน
2. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  หอมคำนึง
 
1. นางบุษบา  สืบจุ้ย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญญา  หนูทอง
 
1. นางบุษบา  สืบจุ้ย