สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงอิสริญา  สาลี
 
1. นางอนัญลักษณ์  นิลพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 18 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  กมลพันธุ์
 
1. นางอณัญลักษณ์  นิลพัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  หอมคำนึง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คนขำ
 
1. นางอณัญลักษณ์  นิลพัฒน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิญญา  สุดตา
2. เด็กหญิงวาสนา  ปิตาระเต
3. เด็กหญิงอารยา  พินิจ
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
2. นางสาววัลภา  ไกยสุทธิ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวัฒน์ชนะ  แป้นกลาง
2. เด็กชายธีรวุฒิ  สมแฮ
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงปภาวดี  ธรรมเกาะ
 
1. นางยุพิน  เสือสุริย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.64 เงิน 19 1. เด็กหญิงชฎาพร  มูลกาง
 
1. นางสิริมา  ใจจรูญ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงคคนางค์  เจริญสุข
 
1. นางสาวสมพิศ  ไกยสุทธิ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  อันชูนี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  แท่นทอง
3. เด็กหญิงอนุสรา  จันทรเสนา
 
1. นางนิภาพร  ต่ายทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงทอแสง  ปิ่นเพ็ชร
2. เด็กหญิงธนาพร  เจริญสุข
 
1. นายทรงวุฒิ  ศรีปรีชา
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 71 เงิน 21 1. เด็กหญิงนภารัตน์  สวยสด
 
1. นางสาวปิยนุช  นามเกียรติ์