สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายธาราดล  ทาดี
2. เด็กชายธีรเดช  ภควดีกุล
3. เด็กหญิงวราลักษณ์  สุนทร
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
2. นางสาวสุภัทตรา  กองโพธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัลภิรมณ์  คำแสน
2. เด็กหญิงขวัญชนก  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงนพวรรณ์  ปานทั่ง
4. เด็กหญิงนุชจรี  จันทรเสนา
5. เด็กหญิงปริศนา  พวงสายหยุด
6. เด็กหญิงภีมณภัทร  นกน้อย
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุดตา
8. เด็กหญิงศุภวรรณ  ทองแพรว
9. เด็กหญิงอุทัยวัล  วงษ์แสง
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  พรรณไวย
 
1. นางอนัญลักษณ์  นิลพัฒน์
2. นางวรัญญา  ทิวาวงษ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุธิดา  ผลาการ
 
1. นางสาวสมพิศ  ไกยสุทธิ