สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ภควดีกุล
 
1. นางอนัญลักษณ์  นิลพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทรัพย์มา
 
1. นางอนัญลักษณ์  นิลพัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ยิ้มลำใย
 
1. นางเยาวลักษณ์  เกิดมี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสาลิณี  โรมรัมย์
 
1. นางอณัญลักษณ์  นิลพัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  คนขำ
2. เด็กหญิงสุชาดา  สุดตา
 
1. นางนิภาพร  ต่ายทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายจักรี  พันธ์ดวง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุญวัง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คนขำ
 
1. นางสาวสุภัทตรา  กองโพธิ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศิลาวุธ  บุญทิน
 
1. นางสาวสุภัทตรา  กองโพธิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณานนท์  แดงพันธุ์โพธิ์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวาพร  สาลี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์น้อย
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
2. นางสาวสุภัทตรา  กองโพธิ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เยี่ยมขาว
2. เด็กชายอนุสรณ์  สุขท่า
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนากร  ได้การ
2. เด็กชายศิริพงษ์  คำแสน
 
1. นางอุษณา  พูลทอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงศิริพร  ปลัดตา
 
1. นางสาวสมพิศ  ไกยสุทธิ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายศุภกิตดิ์  ชัยพล
 
1. นางสาวสมพิศ  ไกยสุทธิ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายมาณพ  ขาวเสมอ
2. เด็กชายสุขสรรค์  ดาบสมเด็จ
3. เด็กชายเสรี  ปิ่นทอง
 
1. นายโสภณ  พุกพัก
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 55 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองโสภณ
2. เด็กหญิงณัชาภรณ์  เกิดมี
3. เด็กชายสิทธิพร  เต่าทอง
 
1. นางสาวปิยนุช  นามเกียรติ์
2. นางสาววราพร  วิทยา