สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ภควดีกุล
 
1. นางอนัญลักษณ์  นิลพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทรัพย์มา
 
1. นางอนัญลักษณ์  นิลพัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงอิสริญา  สาลี
 
1. นางอนัญลักษณ์  นิลพัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 18 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  กมลพันธุ์
 
1. นางอณัญลักษณ์  นิลพัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ยิ้มลำใย
 
1. นางเยาวลักษณ์  เกิดมี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสาลิณี  โรมรัมย์
 
1. นางอณัญลักษณ์  นิลพัฒน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  คนขำ
2. เด็กหญิงสุชาดา  สุดตา
 
1. นางนิภาพร  ต่ายทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  หอมคำนึง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คนขำ
 
1. นางอณัญลักษณ์  นิลพัฒน์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายจักรี  พันธ์ดวง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุญวัง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คนขำ
 
1. นางสาวสุภัทตรา  กองโพธิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศิลาวุธ  บุญทิน
 
1. นางสาวสุภัทตรา  กองโพธิ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายธาราดล  ทาดี
2. เด็กชายธีรเดช  ภควดีกุล
3. เด็กหญิงวราลักษณ์  สุนทร
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
2. นางสาวสุภัทตรา  กองโพธิ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณานนท์  แดงพันธุ์โพธิ์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวาพร  สาลี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์น้อย
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
2. นางสาวสุภัทตรา  กองโพธิ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิญญา  สุดตา
2. เด็กหญิงวาสนา  ปิตาระเต
3. เด็กหญิงอารยา  พินิจ
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
2. นางสาววัลภา  ไกยสุทธิ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวัฒน์ชนะ  แป้นกลาง
2. เด็กชายธีรวุฒิ  สมแฮ
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุภชัย  อินทศร
2. เด็กชายเอกราช  ทานะมัย
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เยี่ยมขาว
2. เด็กชายอนุสรณ์  สุขท่า
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรีชา  ราชบุตร
2. เด็กชายเฉลิมชัย  สุดตา
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพล  อินทศร
2. เด็กชายวันชนะ  ประสานเกษม
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงปภาวดี  ธรรมเกาะ
 
1. นางยุพิน  เสือสุริย์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.64 เงิน 19 1. เด็กหญิงชฎาพร  มูลกาง
 
1. นางสิริมา  ใจจรูญ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุดนิน
2. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  หอมคำนึง
 
1. นางบุษบา  สืบจุ้ย
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัลภิรมณ์  คำแสน
2. เด็กหญิงขวัญชนก  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงนพวรรณ์  ปานทั่ง
4. เด็กหญิงนุชจรี  จันทรเสนา
5. เด็กหญิงปริศนา  พวงสายหยุด
6. เด็กหญิงภีมณภัทร  นกน้อย
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุดตา
8. เด็กหญิงศุภวรรณ  ทองแพรว
9. เด็กหญิงอุทัยวัล  วงษ์แสง
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  พรรณไวย
 
1. นางอนัญลักษณ์  นิลพัฒน์
2. นางวรัญญา  ทิวาวงษ์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนากร  ได้การ
2. เด็กชายศิริพงษ์  คำแสน
 
1. นางอุษณา  พูลทอง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงคคนางค์  เจริญสุข
 
1. นางสาวสมพิศ  ไกยสุทธิ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุธิดา  ผลาการ
 
1. นางสาวสมพิศ  ไกยสุทธิ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงศิริพร  ปลัดตา
 
1. นางสาวสมพิศ  ไกยสุทธิ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายศุภกิตดิ์  ชัยพล
 
1. นางสาวสมพิศ  ไกยสุทธิ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญญา  หนูทอง
 
1. นางบุษบา  สืบจุ้ย
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  อันชูนี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  แท่นทอง
3. เด็กหญิงอนุสรา  จันทรเสนา
 
1. นางนิภาพร  ต่ายทอง
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงทอแสง  ปิ่นเพ็ชร
2. เด็กหญิงธนาพร  เจริญสุข
 
1. นายทรงวุฒิ  ศรีปรีชา
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายมาณพ  ขาวเสมอ
2. เด็กชายสุขสรรค์  ดาบสมเด็จ
3. เด็กชายเสรี  ปิ่นทอง
 
1. นายโสภณ  พุกพัก
 
33 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 71 เงิน 21 1. เด็กหญิงนภารัตน์  สวยสด
 
1. นางสาวปิยนุช  นามเกียรติ์
 
34 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 55 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองโสภณ
2. เด็กหญิงณัชาภรณ์  เกิดมี
3. เด็กชายสิทธิพร  เต่าทอง
 
1. นางสาวปิยนุช  นามเกียรติ์
2. นางสาววราพร  วิทยา