สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอชิรญา  เมฆขลา
 
1. นางสาวชมพูนุท  ฉายเหมือนวงศ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัลนัทชา  ธารีสืบ
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญสกุล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอชิรญา  เมฆขลา
 
1. นายธราธร  พรมมี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธานากฤษ  อินทิยศ
2. เด็กชายสุวัฒน์  ชมภูทิพย์
3. เด็กชายอนุชา  แจ้งสว่าง
 
1. นายสำลี  มะลิซ้อน
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  ทีมีสุข
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญสกุล
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิตวัน  ขาวอ่อง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำซ้อน
3. เด็กชายเจษฎา  ไพรสีสอาด
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ศรีชัย