สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติเทพ  กองแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  เสียงสวสัดิ์
3. เด็กชายปิ่นทอง  สุพรรณกลาง
4. เด็กหญิงรัตนวดี  จันทร์ขาว
5. เด็กชายสืบศักดิ์  สตะจิตร
6. เด็กชายเริดทัย  ทองจันดาว
 
1. นายธราธร  พรมมี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษดา  พลทา
2. เด็กชายธาดา  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กชายสุทิวัส  อินทร์สุวรรณ
 
1. นายสำลี  มะลิซ้อน
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันวิสา  แจ้งสว่าง
 
1. นางสุชิน  เบ้าศรี