สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 42 1. เด็กชายนคเรศ  พรมสิทธิ์
 
1. นางฉวีวรรณ  ธรรมโกศล
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 1. เด็กชายวีรพงศ์  ประพฤติธรรม
2. เด็กชายวีรวัตร  คงถิ่นฐาน
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ศรีชัย
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงชนิตรา  เข็มทอง
2. เด็กหญิงเกศแก้ว  เขื่อนทอง
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ศรีชัย
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กชายภาณุพงษ์  สมแฮ
2. เด็กชายวิศรุต  แสนคำ
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ศรีชัย
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 64 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อบรมชอบ
 
1. นางนางสาวกัญจนสรณ์  แก้ววิชาบัง