สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผานาค
2. เด็กชายธนากร  ฟักฟู
 
1. นายธราธร  พรมมี
2. นางสาวนันทพร  เทศาพรหม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เจียยะกุล
 
1. นางสาวนันทพร  เทศาพรหม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชนาพา  เข็มทอง
 
1. นางสาวนันทพร  เทศาพรหม
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 52 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงดวงกมล  คุณสุทธิ์
2. เด็กชายราหุล  เซาราเซีย
3. เด็กหญิงสุภามาศ   วงศ์จันทร์
 
1. นางวิรัช  ศุภวงศ์
2. นางสาวกัญจนสรณ์  แก้ววิชาบัง