สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอชิรญา  เมฆขลา
 
1. นางสาวชมพูนุท  ฉายเหมือนวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผานาค
2. เด็กชายธนากร  ฟักฟู
 
1. นายธราธร  พรมมี
2. นางสาวนันทพร  เทศาพรหม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัลนัทชา  ธารีสืบ
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญสกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  หวังกุศล
2. เด็กหญิงนฤมล  สมบัติยานุชิต
3. เด็กหญิงบงกช  พรมประเสริฐ
4. เด็กหญิงปนัดดา  เสียงสวัสดิ์
5. เด็กหญิงมัณฑณา  จันทร์ต๊ะ
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์ขาว
7. เด็กหญิงวราภรณ์  กองแก้ว
8. เด็กหญิงอภิชญา  ทองคำมาก
9. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองคำมาก
10. เด็กหญิงเกษรศิริ  แพ่งพนม
 
1. นางชุติมา  สุพัฒนวาณิชกุล
2. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญสกุล
3. นางสาวสวรส  เอกบุตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 42 1. เด็กชายนคเรศ  พรมสิทธิ์
 
1. นางฉวีวรรณ  ธรรมโกศล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอชิรญา  เมฆขลา
 
1. นายธราธร  พรมมี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  วัดจินดา
 
1. นางสาวนันทพร  เทศาพรหม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เจียยะกุล
 
1. นางสาวนันทพร  เทศาพรหม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชนาพา  เข็มทอง
 
1. นางสาวนันทพร  เทศาพรหม
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติเทพ  กองแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  เสียงสวสัดิ์
3. เด็กชายปิ่นทอง  สุพรรณกลาง
4. เด็กหญิงรัตนวดี  จันทร์ขาว
5. เด็กชายสืบศักดิ์  สตะจิตร
6. เด็กชายเริดทัย  ทองจันดาว
 
1. นายธราธร  พรมมี
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 1. เด็กชายวีรพงศ์  ประพฤติธรรม
2. เด็กชายวีรวัตร  คงถิ่นฐาน
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ศรีชัย
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงชนิตรา  เข็มทอง
2. เด็กหญิงเกศแก้ว  เขื่อนทอง
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ศรีชัย
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กชายภาณุพงษ์  สมแฮ
2. เด็กชายวิศรุต  แสนคำ
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ศรีชัย
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษดา  พลทา
2. เด็กชายธาดา  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กชายสุทิวัส  อินทร์สุวรรณ
 
1. นายสำลี  มะลิซ้อน
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธานากฤษ  อินทิยศ
2. เด็กชายสุวัฒน์  ชมภูทิพย์
3. เด็กชายอนุชา  แจ้งสว่าง
 
1. นายสำลี  มะลิซ้อน
 
16 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 64 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อบรมชอบ
 
1. นางนางสาวกัญจนสรณ์  แก้ววิชาบัง
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 52 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงดวงกมล  คุณสุทธิ์
2. เด็กชายราหุล  เซาราเซีย
3. เด็กหญิงสุภามาศ   วงศ์จันทร์
 
1. นางวิรัช  ศุภวงศ์
2. นางสาวกัญจนสรณ์  แก้ววิชาบัง
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันวิสา  แจ้งสว่าง
 
1. นางสุชิน  เบ้าศรี
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  ทีมีสุข
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญสกุล
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิตวัน  ขาวอ่อง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำซ้อน
3. เด็กชายเจษฎา  ไพรสีสอาด
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ศรีชัย