สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงเจนนภา  เจริญผล
 
1. นางสาวพัชรา   ชัชวารี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุขุนทด
 
1. นางสาววิศรัตน์  สมจันทร์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงณิชกมล  เอกสูงเนิน
 
1. นางสาวพัชรา   ชัชวารี