สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงเจนนภา  เจริญผล
 
1. นางสาวพัชรา   ชัชวารี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุขุนทด
 
1. นางสาววิศรัตน์  สมจันทร์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงณิชกมล  เอกสูงเนิน
 
1. นางสาวพัชรา   ชัชวารี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายปริญญา  ศรีสูงเนิน
2. เด็กชายศุภกานต์  สลักคำ
3. เด็กชายเอกชน  ทองอ่อน
 
1. นางสาวพัชรา   ชัชวารี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกิรดาการ  แสงวิโรจน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์ลา
3. เด็กชายมงคล  รามพิชัย
 
1. นางสาวปรารถนา  อุบลวัตร์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายธนภัทร  ปรังแดง
2. เด็กชายภีรพัตร  มากพูน
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  อินทศร
 
1. นางสาวพัชรา  ชัชวารี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ปาจิณะ
2. เด็กหญิงทิชาพร  ท้วมเลี้ยง
3. เด็กหญิงวิภา  ทองมิตร
 
1. นางสาวปรารถนา  อุบลวัตร์
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แสงกันยา
2. เด็กหญิงณัชณิชา  คานนิม
3. เด็กชายวิชญพงษ์  เลียงผา
 
1. นางสาวเปรมฤดี  กันธุ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอัคพล  อ้วนคำ
 
1. นางสาวพัชรา  ชัชวารี