สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ต้นวงษ์
 
1. นางสาวจันทร์ธิรา  คูณหอม
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายกิตติกานต์  ลันขุนทด
2. เด็กชายแก้วเก้า  เที่ยงดี
 
1. นายสำเริง  กันร้าย
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีบุญจันทร์