สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ต้นวงษ์
 
1. นางสาวจันทร์ธิรา  คูณหอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กชายธรรมรักษ์  แก้วมีศรี
 
1. นางจันทร์ธิรา  คูณหอม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  โททำ
2. เด็กหญิงณัฐย์ณิชา  ศกภูเขียว
3. เด็กหญิงสุภาวดี  กัญญาไทร
 
1. นางจันทร์ธิรา  คูณหอม
2. นางสายพิณ  สุขพ่วง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงมาริษา  มาศงามเมือง
 
1. นางสุพรรณา  โคกกระชาย
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายกิตติกานต์  ลันขุนทด
2. เด็กชายแก้วเก้า  เที่ยงดี
 
1. นายสำเริง  กันร้าย
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีบุญจันทร์
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 1. เด็กชายธนพล  โค้งอาภาส
2. เด็กชายเกียรติกุล  สีรี
 
1. นายสำเริง  กันร้าย
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีบุญจันทร์