สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ตันเสรี
 
1. นางสาวจิดาภา  จันทรานนท์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงธนัชชา  จุปะมะตัง
3. เด็กหญิงวราพร  มีวงค์
 
1. นางสาวทรรศน์กมล  เหล่าอัจฉริยะพร
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงปณิตา  สิตตะวิบุล
2. เด็กชายปรัชญา  จรรยาศรี
3. เด็กหญิงไพลิน  ปิ่นทรายมูล
 
1. นางสาวรัตนา  มากท้วม