สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ตันเสรี
 
1. นางสาวจิดาภา  จันทรานนท์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสหรัฐ  สีสุวรรณ
 
1. นางสาวจิดาภา  จันทรานนท์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงธนัชชา  จุปะมะตัง
3. เด็กหญิงวราพร  มีวงค์
 
1. นางสาวทรรศน์กมล  เหล่าอัจฉริยะพร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายบุญยสิทธิ์  อ้นแดง
2. เด็กชายสุภนิช  อภัย
 
1. นางสาวทรรศน์กมล  เหล่าอัจฉริยะพร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนิมิตร  พุฒซ้อน
2. เด็กชายเนรมิตร  พุฒซ้อน
 
1. นายศราวุธ  พิมสิน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายลาภิศ  รักษาสอน
2. เด็กชายอรรถพล  จุปะมะตัง
 
1. นายศราวุธ  พิมสิน
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  กลิ่นทอง
2. เด็กชายสรรพวัต  ธรรมสาร
 
1. นายณัฐวัฒน์  สุขแจ่ม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ตันเสรี
2. เด็กหญิงศุภกร  สีมาเมฆ
 
1. นายประภาร  พานทอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงภัทรพร  สอนซี
 
1. นางสาวภูษณิษา  งามพลกรัง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เฉลิมทอง
 
1. นางสาวภูษณิษา  งามพลกรัง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนากร  อินทะมา
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ภูมมา
3. เด็กชายสมยศ  บ้านแค
 
1. นายประภาร  พานทอง
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงปราณี  ชัยศรี
 
1. นางสาววิมลลักษณ์  ภักดี
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงปณิตา  สิตตะวิบุล
2. เด็กชายปรัชญา  จรรยาศรี
3. เด็กหญิงไพลิน  ปิ่นทรายมูล
 
1. นางสาวรัตนา  มากท้วม
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงณัฎฐิณิดา  สันตษา
2. เด็กหญิงพิชญา  เปรินกุล
3. เด็กหญิงสุนันทา  เวชวานิช
 
1. นางสาวภัชรวไล  ภูวสันติ