สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงสันศนีย์  คำแก้ว
 
1. นางรัดฎา   ชิณโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงจีระนันท์  สุขกบุตร
 
1. นางรัดฎา  ชิณโคตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ชูตินันท์
2. เด็กชายนิศรุธ  วงค์ขอม
 
1. นางรัดฎา   ชิณโคตร
2. นางปฐมา  บัวสด