สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเนตรทราย  ทองใบ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  บัวศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงภัทรภร  พรึงมณี
 
1. นางรัดฎา   ชิณโคตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงชลลดา  เมฆฉาย
 
1. นางพัชรินทร์  อภิญญากุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายยุทธนา  แก้วลอย
 
1. นายทวีศักดิ์  ศรีคะชินทร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงณัชชา  ยวงทอง
 
1. นางปฐมา  บัวสด