สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงสันศนีย์  คำแก้ว
 
1. นางรัดฎา   ชิณโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทองใบ
 
1. นางสุกัญญา  แมลงภู่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเนตรทราย  ทองใบ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  บัวศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงจีระนันท์  สุขกบุตร
 
1. นางรัดฎา  ชิณโคตร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปลิตา  ฉิ่งระห้อย
 
1. นางพัชรินทร์  อภิญญากุล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงภัทรภร  พรึงมณี
 
1. นางรัดฎา   ชิณโคตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงชลลดา  เมฆฉาย
 
1. นางพัชรินทร์  อภิญญากุล
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายยุทธนา  แก้วลอย
 
1. นายทวีศักดิ์  ศรีคะชินทร์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชินวัฒน์  คำอยู่
2. เด็กชายธนกร  อู๊ดเอม
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ขันคู่
 
1. นางฐิตติกานต์  ประสารวงษ์
2. นางพัชรินทร์  อภิญญากุล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงยุวเรศ  ญาณศุภวงศ์
2. เด็กหญิงวิชชุดา  บุตรเทศ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บัวศรี
 
1. นางฐิตติกานต์  ประสารวงษ์
2. นายทวีศักดิ์  ศรีคะชินทร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ชูตินันท์
2. เด็กชายนิศรุธ  วงค์ขอม
 
1. นางรัดฎา   ชิณโคตร
2. นางปฐมา  บัวสด
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนฤภร  อรุณศรี
 
1. นางสาวณหฤทัย  พันธุจินะ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุทธิดา  บัวศรี
 
1. นางสาวณหฤทัย  พันธุจินะ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปนัดดา  มหาหมาด
 
1. นางสาวณหฤทัย  พันธุจินะ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดีมงคล
 
1. นางสาวณหฤทัย  พันธุจินะ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงณัชชา  ยวงทอง
 
1. นางปฐมา  บัวสด
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอุมาพร  เณรศิริ
 
1. นางปฐมา  บัวสด
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสมฤดี  เริ่มกลาง
 
1. นางปฐมา  บัวสด
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ประสิทธิ์นอก
2. เด็กหญิงวิจิตรา  สุขกบุตร
3. เด็กหญิงอลิษา  ทองแดงสี
 
1. นางสาวจินดารัตน์  บัวศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  ปทุมทอง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองอรั่ม
2. เด็กหญิงอัญชิสา  ตรีพืช
3. เด็กชายอาทิตย์  มนตรี
 
1. นางรัดฎา  ชิณโคตร
2. นางปฐมา  บัวสด
 
21 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง 4 1. เด็กชายพงศกร  เชืองเครือ
 
1. นางอภิสรา  วงศ์สถิตจิรกาล