สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองผักชี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติชัย  พานเมือง
2. เด็กชายวัฒนา   ดาสม
 
1. นายไพฑูรย์  พัฒนจันทร์
2. นางสาวสุกัญญา  คำจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติ  ขุนอินทร์
2. เด็กชายเสกสรร  คะลีล้วน
 
1. นายไพฑูรย์  พัฒนจันทร์
2. นายยงยุทธ  สุคัน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 38 1. เด็กชายธีรเดช  สุทธาดล
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สายแก้ว
 
1. นางนันตพร  ทรัพย์สมบูรณ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 25 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาระกุมาร
2. เด็กชายรัชไกล  สุธาดล
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์เจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  คำจันทร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สารสุข
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  สุธาดล
3. เด็กชายศิริชัย  ศรีชมพู
 
1. นายยงยุทธ  สุคัน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายเจนณรงค์  จรัญวสันต์
 
1. นางสาวชนาฎอนงณ์  วงษ์กวน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนัญชยา  สุวรรณเพ็ญ
 
1. นายสำเริง  ภาคบุญมี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กองศรี
 
1. นายสำเริง  ภาคบุญมี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  สารสุข
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  สารสุข
3. เด็กชายกฤษณะ  จันปลี
4. เด็กชายกิตติ  ขุนอินทร์
5. เด็กชายจักรกฤษณ์  คะลีล้วน
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  กองศรี
7. เด็กหญิงมนัญชยา  สุวรรณเพ็ญ
8. เด็กหญิงลภัสดาภรณ์  จำปาเทศ
9. เด็กชายศิริชัย  ศรีชมพู
10. เด็กชายเจนณรงค์  จรัญวสันต์
11. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เรืองคำ
12. เด็กชายเสกสรร  คะลีล้วน
 
1. นายสำเริง  ภาคบุญมี
2. นางสาวชนาฎอนงณ์  วงษ์กวน