สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  ปริโต
2. เด็กหญิงโชติกา  เพาะนิยม
 
1. นางพูนศรี  โพธิประเสริฐ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์  พรมแสงใส
 
1. นางประเสริฐ  ล้อสุนิรันดร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมิ  พะลัง
 
1. นางพูนศรี  โพธิประเสริฐ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนัญญา  ชัชเดโช
 
1. นางสุพิน  เลี้ยงพานิชย์
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 10 1. เด็กชายธีรศานติ์  มะค่าทอง
 
1. นางสาวสายฝน  พิมพ์สนิท