สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงฉั่ยหงส์  แซ่ด่าน
 
1. นางประเสริฐ  ล้อสุนิรันดร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงมานิตา  แก้วสุข
 
1. นางพูนศรี  โพธิประเสริฐ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 25 1. เด็กชายกิติวัฒน์  ลิพุด
2. เด็กชายธนสุข  มาลา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  มะค่าทอง
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายสราวุธ  แย้มเพ็ชร
 
1. นางประเสริฐ  ล้อสุนิรันดร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 68.66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญศรีพิรัตน์
 
1. นางพูนศรี  โพธิประเสริฐ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐดนัย  แก้วดี
2. เด็กหญิงอนัญญา  ชัชเตโช
 
1. นางสุพิน  เลี้ยงพานิชย์
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 25 1. เด็กชายนิฐิพัฒน์  แก่นบำรุง
2. เด็กชายภูริวัฒน์  อรุณสันติโรจน์
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 1. เด็กชายธรรมนูญ  บุตรเลียบ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทรัศมี
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กชายภัทรชนนท์  เมฆขลา
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  เจ๊กน้อย
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 62 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงณัชชา  แก้วสุข
 
1. นางชนาสิริ  กลางอรัญ