สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายภัทรวาริน  แก้วน้ำ
2. เด็กหญิงศิริวิภา  โพธิ์น้อย
 
1. นางประนอม  โคตรภูธร
2. นายปรีชา  ปุ่นสำเริง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกชกร  ท่องจางวาง
 
1. นางสุพิน  เลี้ยงพานิชย์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกิตติพศ  เฉยชัยภูมิ
 
1. นางสุพิน  เลี้ยงพานิชย์