สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงฉั่ยหงส์  แซ่ด่าน
 
1. นางประเสริฐ  ล้อสุนิรันดร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงมานิตา  แก้วสุข
 
1. นางพูนศรี  โพธิประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  ปริโต
2. เด็กหญิงโชติกา  เพาะนิยม
 
1. นางพูนศรี  โพธิประเสริฐ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์  พรมแสงใส
 
1. นางประเสริฐ  ล้อสุนิรันดร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายภัทรวาริน  แก้วน้ำ
2. เด็กหญิงศิริวิภา  โพธิ์น้อย
 
1. นางประนอม  โคตรภูธร
2. นายปรีชา  ปุ่นสำเริง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 25 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  คงสมศักดิ์
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  สุริยะ
 
1. นายศักดา  ทวีทรัพย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 25 1. เด็กชายกิติวัฒน์  ลิพุด
2. เด็กชายธนสุข  มาลา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  มะค่าทอง
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายจิรายุ  ยอดพิละ
2. เด็กชายณัฐกิจต์  สำราญลักษณ์
3. เด็กหญิงเอมอร  พูลกลั่นเกตุ
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายสราวุธ  แย้มเพ็ชร
 
1. นางประเสริฐ  ล้อสุนิรันดร์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงมานิตา  แก้วสุข
 
1. นางพูนศรี  โพธิประเสริฐ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมิ  พะลัง
 
1. นางพูนศรี  โพธิประเสริฐ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 68.66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญศรีพิรัตน์
 
1. นางพูนศรี  โพธิประเสริฐ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายธเนศ  แก้วน้ำ
 
1. นางพูนศรี  โพธิประเสริฐ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงรัฐนัน  ศรีมา
 
1. นางพูนศรี  โพธิประเสริฐ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนัญญา  ชัชเดโช
 
1. นางสุพิน  เลี้ยงพานิชย์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกชกร  ท่องจางวาง
 
1. นางสุพิน  เลี้ยงพานิชย์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกิตติพศ  เฉยชัยภูมิ
 
1. นางสุพิน  เลี้ยงพานิชย์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หมอโอสถ
 
1. นางสุพิน  เลี้ยงพานิชย์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐดนัย  แก้วดี
2. เด็กหญิงอนัญญา  ชัชเตโช
 
1. นางสุพิน  เลี้ยงพานิชย์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนดี  -
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หลานวงษ์
 
1. นางประเสริฐ  ล้อสุนิรันดร์
 
21 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 25 1. เด็กชายนิฐิพัฒน์  แก่นบำรุง
2. เด็กชายภูริวัฒน์  อรุณสันติโรจน์
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 1. เด็กชายธรรมนูญ  บุตรเลียบ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทรัศมี
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
23 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กชายภัทรชนนท์  เมฆขลา
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  เจ๊กน้อย
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
24 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 62 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงณัชชา  แก้วสุข
 
1. นางชนาสิริ  กลางอรัญ
 
25 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 10 1. เด็กชายธีรศานติ์  มะค่าทอง
 
1. นางสาวสายฝน  พิมพ์สนิท