สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองโรง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สลัดทุกข์
 
1. นางลัดดา  รื่นไว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.98 ทอง 11 1. เด็กชายกฤตวิทย์  โอสาร
 
1. นางลัดดา  รื่นไว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายปัญญาชน  ศรีจันทรา
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชุมเพ็ญ
3. เด็กชายไทยทัศน์  คำก๋อง
 
1. นางชุรีพร  โพธิ์น้ำเที่ยง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนันท์ดา  บุญมี
 
1. นางลัดดา  รื่นไว
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายธนาธาร  หวายนิยม
2. เด็กหญิงนริสสา  ภูประทาน
3. เด็กหญิงพิยดา  บุญสุวรรณ
4. เด็กชายอนิวัต  เทพมาลัย
5. เด็กชายเจตน์  โพธิ์ศรีทอง
6. เด็กชายเมธี  ศรีจันทรา
 
1. นายธเนศพล  แทนสูงเนิน
2. นายรัตนพล  พลราษฎร์