สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองโรง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  บุญสาร
 
1. นางลัดดา  รื่นไว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงณีรนุช  หอมสุวรรณ
 
1. นางลัดดา  รื่นไว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 22 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีเกษม
2. เด็กหญิงพัทธมน  เนตรดี
 
1. นางบุปผา  ทองเปลว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงกัลยา  ใหม่เอี่ยม
2. เด็กชายธนวัฒน์  จันดา
 
1. นางบุปผา  ทองเปลว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงรวงข้าว  เอี่ยมดารา
2. เด็กหญิงแพรชมพู  บุญสุวรรณ์
 
1. นางชุรีพร  โพธิ์น้ำเที่ยง
2. นางสาวรัชนี  สารทอง
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีจันทรา
2. เด็กชายธีรพงษ์  มุ่งยิ้มกลาง
 
1. นางสาวรัชนี  สารทอง
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  จันทร์สำอางค์
 
1. นางพรทิพย์  หิรัญคำ