สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองโรง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พรหมศร
 
1. นายธเนศพล  แทนสูงเนิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายนฤเบศร์  สุริยา
 
1. นายธีระวัฒน์   มอนไธสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47.19 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธราดล  ประสมเพิ่ม
2. เด็กชายสุภนัย  วรรณโชติ
 
1. นายรัตนพล  พลราษฎร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 43.87 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธีรฉัตร  สมปัญญา
2. เด็กชายยุคลเดช  อยู่พร้อม
 
1. นายรัตนพล  พลราษฎร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  วรรณโชติ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีจันทรา
 
1. นางชุรีพร  โพธิ์น้ำเที่ยง
2. นางสาวรัชนี  สารทอง
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงชาลิสา  พงษ์ไผ่
2. เด็กชายอติยะ  บุญเจียก
 
1. นางสาวรัชนี  สารทอง
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายศรันย์  เทพมาลัย
2. เด็กชายเมษา  จันทร์สำอางค์
 
1. นางสาวรัชนี  สารทอง