สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองโรง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  บุญสาร
 
1. นางลัดดา  รื่นไว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พรหมศร
 
1. นายธเนศพล  แทนสูงเนิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สลัดทุกข์
 
1. นางลัดดา  รื่นไว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงณีรนุช  หอมสุวรรณ
 
1. นางลัดดา  รื่นไว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายนฤเบศร์  สุริยา
 
1. นายธีระวัฒน์   มอนไธสง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47.19 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธราดล  ประสมเพิ่ม
2. เด็กชายสุภนัย  วรรณโชติ
 
1. นายรัตนพล  พลราษฎร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 43.87 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธีรฉัตร  สมปัญญา
2. เด็กชายยุคลเดช  อยู่พร้อม
 
1. นายรัตนพล  พลราษฎร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสาร
 
1. นางลัดดา  รื่นไว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.98 ทอง 11 1. เด็กชายกฤตวิทย์  โอสาร
 
1. นางลัดดา  รื่นไว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 22 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีเกษม
2. เด็กหญิงพัทธมน  เนตรดี
 
1. นางบุปผา  ทองเปลว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงกัลยา  ใหม่เอี่ยม
2. เด็กชายธนวัฒน์  จันดา
 
1. นางบุปผา  ทองเปลว
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กชายภาสกร  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงแพรพลอย  ภูแชมโชติ
 
1. นางลัดดา  รื่นไว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  วรรณโชติ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีจันทรา
 
1. นางชุรีพร  โพธิ์น้ำเที่ยง
2. นางสาวรัชนี  สารทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงรวงข้าว  เอี่ยมดารา
2. เด็กหญิงแพรชมพู  บุญสุวรรณ์
 
1. นางชุรีพร  โพธิ์น้ำเที่ยง
2. นางสาวรัชนี  สารทอง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 21 1. เด็กชายธราดล  ประสมเพิ่ม
2. เด็กชายวิศรุต  ผ่องประทุม
3. เด็กชายอมร  มีทองคำอนันต์
 
1. นางชุรีพร  โพธิ์น้ำเที่ยง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายปัญญาชน  ศรีจันทรา
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชุมเพ็ญ
3. เด็กชายไทยทัศน์  คำก๋อง
 
1. นางชุรีพร  โพธิ์น้ำเที่ยง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนันท์ดา  บุญมี
 
1. นางลัดดา  รื่นไว
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายธนาธาร  หวายนิยม
2. เด็กหญิงนริสสา  ภูประทาน
3. เด็กหญิงพิยดา  บุญสุวรรณ
4. เด็กชายอนิวัต  เทพมาลัย
5. เด็กชายเจตน์  โพธิ์ศรีทอง
6. เด็กชายเมธี  ศรีจันทรา
 
1. นายธเนศพล  แทนสูงเนิน
2. นายรัตนพล  พลราษฎร์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนฤเบศร์  สุริยา
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  อุไรวงษ์
 
1. นายธีระวัฒน์  มอนไธสง
2. นางสาวรัชนี  สารทอง
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนัฐชพร  ม่วงรอดภัย
 
1. นายธีระวัฒน์  มอนไธสง
 
21 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงชาลิสา  พงษ์ไผ่
2. เด็กชายอติยะ  บุญเจียก
 
1. นางสาวรัชนี  สารทอง
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายศรันย์  เทพมาลัย
2. เด็กชายเมษา  จันทร์สำอางค์
 
1. นางสาวรัชนี  สารทอง
 
23 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีจันทรา
2. เด็กชายธีรพงษ์  มุ่งยิ้มกลาง
 
1. นางสาวรัชนี  สารทอง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายวุฒินันท์  สุคนธ์ผ่อง
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มิ่งตรงกุล
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  อุไรวงษ์
 
1. นางลัดดา  รื่นไว
2. นางสาวรัชนี  สารทอง
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 15 1. เด็กชายชาญณรงค์  เอี่ยมดารา
2. เด็กหญิงณิชากร  เรืองนิมิตร
3. เด็กหญิงวันนิษา  ตรีราภี
 
1. นางพรทิพย์  หิรัญคำ
2. นางภุมรัตน์  ภูมิเลิศ
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงธนภรณ์  งามปลอด
2. เด็กหญิงภาคินี  ม่วงศรี
3. เด็กหญิงมาริสา  พงษ์ไผ่
 
1. นางพรทิพย์  หิรัญคำ
2. นางภุมรัตน์  ภูมิเลิศ
 
27 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  จันทร์สำอางค์
 
1. นางพรทิพย์  หิรัญคำ