สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 86.95 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ชัยวงศ์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พาดพิมพ์
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สีเงิน
2. เด็กชายอิศวะ  มณีเนตร
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสภาแดง
2. เด็กชายนวพล  ตูมระวัตร
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพล  แซ่คู
2. เด็กชายอักษร  รัตนาภรณ์พลกุล
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กองสมบูรณ์
2. นายบุญวัฒน์  อิสสระ
 
1. นางสาวอรศิลป์  ตระการไทย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอานนท์  ศิริปัญญา
 
1. นายรังสรรค์  ดนตรีพงษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สวนมะลิ
 
1. นายรังสรรค์  ดนตรีพงษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายคิมหันต์  ฉิมพลี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สวนมะลิ
3. เด็กชายธนวัฒน์  งามขำ
4. เด็กหญิงธนัชชา  บุญรอด
5. เด็กชายธวัชชัย  งามขำ
6. เด็กชายนิตยา  รูปใหญ่
7. เด็กหญิงศิริกัญญา  แหยมนุช
8. เด็กหญิงศิริณันฑิฌา  จันดา
9. เด็กหญิงสุฐิตา  กรอกแก้ว
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ประถมบุตร
11. เด็กชายอานนท์  ศิริปัญญา
12. เด็กหญิงเกษมณี  ดิ่งกลาง
 
1. นายรังสรรค์  ดนตรีพงษ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 1. เด็กชายกรรภิรมย์  เอี่ยมพล
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  โพธิ์น้อย
3. เด็กหญิงอภิสรา  สีเงิน
 
1. นางสาวบุญช่วย  ศรีเกิด
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงงามใจ  ฉิมพลี
2. เด็กหญิงธนพร  อ่อนสุดใจ
 
1. นางสาวมณี  รัตนผล
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สารการ
2. เด็กหญิงวนิดา  จงษา
 
1. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
2. นางสาวมณี  รัตนผล
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิวา  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงสาวิตรี  วงษ์สา
 
1. นางอรุณศรี  รักญาติ
2. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ลาบุตร
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทองขาว
3. เด็กหญิงอุมาพร  เอี่ยมพล
 
1. นายประภาส  หารคุโน
2. นางสุมาลี  ป้อมวัง
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนิสร  สุมณฑา
 
1. นายณรงค์ชัย  กันภัย