สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงธนัชชา  บุญรอด
 
1. นางสุมาลี  ป้อมวัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 18 1. เด็กหญิงอุมาพร  เอี่ยมพล
 
1. นางสุมาลี  ป้อมวัง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สารการ
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ชูกำแพง
3. เด็กหญิงรัชนี  เจริญสุข
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงธัญวรินทร์  แสงจุ้ยวงษ์ธา
 
1. นายปฐมพงษ์  เอี่ยมพล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สอนสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรศิลป์  ตระการไทย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  กลั่นแก้ว
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขเจริญ
 
1. นายปฐมพงษ์  เอี่ยมพล
2. นางสาวอรศิลป์  ตระการไทย
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 19 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สีเงิน
2. เด็กชายอิศวะ  มณีเนตร
 
1. นายปฐมพงษ์  เอี่ยมพล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงสาธินี  กองพา
 
1. นายเสฏฐีรัตน์  อยู่บุรี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัตชรินทร์  หนุมาน
 
1. นางสาวมณี  รัตนผล
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลญาณี  ชูกำแพง
2. เด็กชายณัฐพล  ชาติเวียง
 
1. นายเสฏฐีรัตน์  อยู่บุรี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 72.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงปัทมา  ตะระสา
2. เด็กหญิงศิณารัฏช์  แสงจุ้ยวงษ์ธา
3. เด็กชายสมชาย  พิมพ์จินดา
 
1. นายประภาส  หารคุโน
2. นางสุมาลี  ป้อมวัง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กชายพงษ์เทพ  จิลาภูติ
2. เด็กหญิงศศิธร  เชื้อทอง
3. เด็กหญิงสุภัทรา  พิมพ์ศิริ
 
1. นายประภาส  หารคุโน
2. นางสุมาลี  ป้อมวัง
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 16 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พิมโชติ
2. เด็กชายนันธกร  วัดกระโทก
3. เด็กชายเมธัส  คำซ้อน
 
1. นางสาวสายพิณ  เนื้อทอง