สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุนิสา  ภู่เกสร
 
1. นางสาวบุญช่วย  ศรีเกิด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 64.64 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ผลจันทร์
 
1. นายปฐมพงษ์  เอี่ยมพล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงชนินาถ  น้ำใส
2. เด็กชายภาคิน  ขาวคม
 
1. นายปฐมพงษ์  เอี่ยมพล
2. นางสาวอรศิลป์  ตระการไทย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงพิมญาดา  สังวาลย์ไพร
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ประชุมจิตร
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กชายวิรุจน์  กลีบเมฆ
2. เด็กชายสรวิชญ์  สายชาลี
3. เด็กชายสวิทย์  โนนดี
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายนฤชล  ตูมระวัตร
 
1. นางสุมาลี  ป้อมวัง
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 62 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พละลี
 
1. นางกองคำ  หารคุโน
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 28 1. เด็กชายธนงศักดิ์  เนื้อทอง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  แซ่จุง
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อยู่ดี
 
1. นางสาวปณิดา  สีหะไกร
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 67 ทองแดง 38 1. เด็กชายพชรพล  พรมเพียรศรี
 
1. นางสาวสายพิณ  เนื้อทอง
 
11 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงถุงเงิน  นิลาวรรณ
2. เด็กหญิงศุภสุตา  สุมลฑา
 
1. นายณรงค์ชัย  กันภัย