สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  อยู่พร้อม
 
1. นางมาลี  ภัทรโสภณกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงสาธินี  กองพา
 
1. นางสาวบุญช่วย  ศรีเกิด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกังสดาล  อันชูนี
2. เด็กหญิงประวีณา  อยู่โทน
 
1. นางสาวบุญช่วย  ศรีเกิด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สารการ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภูบดินทร์  แจ้งสว่าง
 
1. นางอรุณศรี  รักญาติ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชวพล  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพรทิวา  จันทร์สุข
 
1. นางอรุณศรี  รักญาติ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองศิริ
2. เด็กหญิงภคพร  สรวลสรร
3. เด็กหญิงอรทัย  คำซ้อน
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อ
2. นางสาวพรพรรณ  จันดา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจีระศักดิ์  จันแดง
2. เด็กหญิงภัทราพร  ไวยกัน
3. เด็กหญิงสาธิตา  วงษ์สา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัจฉริยะ  เปรื่องเดช
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40.35 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงณัฐชนก  แจ้งสว่าง
2. เด็กชายภัควัฒน์  ท่อนทอง
 
1. นางมิ่งพร  พันธ์ช่อทอง
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงปราณี  ศิริปัญญา
2. เด็กหญิงวนิดา  แก้วพา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อินมี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินปุย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อินมี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธรรมนูญ  ทิมเชย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อินมี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โวหารลึก
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทันโคกกรวด
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สมันสวน
2. เด็กหญิงนิตยา  ผลทวี
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ประจงแก้ว
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อินมี
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศุภกร  พรมเพียรศรี
 
1. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธนพร  อ่อนสุดใจ
 
1. นางสาวมณี  รัตนผล
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ตูมรวัตร
 
1. นางสาวมณี  รัตนผล
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สร้อยสิงห์ทอง
2. เด็กหญิงพิมพิมาย  ทุยหา
 
1. นางสาวมณี  รัตนผล
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงณัฐพร  กองสมบูรณ์
2. เด็กหญิงวนิดา  วงษา
 
1. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
22 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงจิราพัชร  มูลไทย
2. เด็กหญิงสุรัญญา  นิลาวัลย์
 
1. นายประภาส  หารคุโน
 
23 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 22 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ปะละกัง
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทวงศ์
 
1. นายณรงค์ชัย  กันภัย