สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงธนัชชา  บุญรอด
 
1. นางสุมาลี  ป้อมวัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัทราพร  ไวยกัน
 
1. นางสาวบุญช่วย  ศรีเกิด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 18 1. เด็กหญิงอุมาพร  เอี่ยมพล
 
1. นางสุมาลี  ป้อมวัง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวนิดา  แก้วพา
 
1. นางสาวบุญช่วย  ศรีเกิด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  อยู่พร้อม
 
1. นางมาลี  ภัทรโสภณกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงสาธินี  กองพา
 
1. นางสาวบุญช่วย  ศรีเกิด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุนิสา  ภู่เกสร
 
1. นางสาวบุญช่วย  ศรีเกิด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกังสดาล  อันชูนี
2. เด็กหญิงประวีณา  อยู่โทน
 
1. นางสาวบุญช่วย  ศรีเกิด
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สารการ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรทิวา  จันทร์สุข
 
1. นางอรุณศรี  รักญาติ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภูบดินทร์  แจ้งสว่าง
 
1. นางอรุณศรี  รักญาติ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชวพล  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพรทิวา  จันทร์สุข
 
1. นางอรุณศรี  รักญาติ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองศิริ
2. เด็กหญิงภคพร  สรวลสรร
3. เด็กหญิงอรทัย  คำซ้อน
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อ
2. นางสาวพรพรรณ  จันดา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจีระศักดิ์  จันแดง
2. เด็กหญิงภัทราพร  ไวยกัน
3. เด็กหญิงสาธิตา  วงษ์สา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัจฉริยะ  เปรื่องเดช
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สารการ
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ชูกำแพง
3. เด็กหญิงรัชนี  เจริญสุข
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรไพลิน  สายใจ
2. เด็กหญิงวรรณภา  อำไพร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพ์ศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัจฉริยะ  เปรื่องเดช
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40.35 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงณัฐชนก  แจ้งสว่าง
2. เด็กชายภัควัฒน์  ท่อนทอง
 
1. นางมิ่งพร  พันธ์ช่อทอง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 86.95 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ชัยวงศ์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พาดพิมพ์
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สีเงิน
2. เด็กชายอิศวะ  มณีเนตร
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสภาแดง
2. เด็กชายนวพล  ตูมระวัตร
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพล  แซ่คู
2. เด็กชายอักษร  รัตนาภรณ์พลกุล
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงธัญวรินทร์  แสงจุ้ยวงษ์ธา
 
1. นายปฐมพงษ์  เอี่ยมพล
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 64.64 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ผลจันทร์
 
1. นายปฐมพงษ์  เอี่ยมพล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สอนสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรศิลป์  ตระการไทย
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  กลั่นแก้ว
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขเจริญ
 
1. นายปฐมพงษ์  เอี่ยมพล
2. นางสาวอรศิลป์  ตระการไทย
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงชนินาถ  น้ำใส
2. เด็กชายภาคิน  ขาวคม
 
1. นายปฐมพงษ์  เอี่ยมพล
2. นางสาวอรศิลป์  ตระการไทย
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กองสมบูรณ์
2. นายบุญวัฒน์  อิสสระ
 
1. นางสาวอรศิลป์  ตระการไทย
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 19 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สีเงิน
2. เด็กชายอิศวะ  มณีเนตร
 
1. นายปฐมพงษ์  เอี่ยมพล
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงปราณี  ศิริปัญญา
2. เด็กหญิงวนิดา  แก้วพา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อินมี
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงพิมญาดา  สังวาลย์ไพร
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ประชุมจิตร
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินปุย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อินมี
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธรรมนูญ  ทิมเชย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อินมี
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โวหารลึก
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทันโคกกรวด
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สมันสวน
2. เด็กหญิงนิตยา  ผลทวี
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ประจงแก้ว
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อินมี
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โวหารลึก
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทันโคกกรวด
3. เด็กชายบูรธัช  ปิ่นนะรัตน์
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กชายวิรุจน์  กลีบเมฆ
2. เด็กชายสรวิชญ์  สายชาลี
3. เด็กชายสวิทย์  โนนดี
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอานนท์  ศิริปัญญา
 
1. นายรังสรรค์  ดนตรีพงษ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สวนมะลิ
 
1. นายรังสรรค์  ดนตรีพงษ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายคิมหันต์  ฉิมพลี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สวนมะลิ
3. เด็กชายธนวัฒน์  งามขำ
4. เด็กหญิงธนัชชา  บุญรอด
5. เด็กชายธวัชชัย  งามขำ
6. เด็กชายนิตยา  รูปใหญ่
7. เด็กหญิงศิริกัญญา  แหยมนุช
8. เด็กหญิงศิริณันฑิฌา  จันดา
9. เด็กหญิงสุฐิตา  กรอกแก้ว
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ประถมบุตร
11. เด็กชายอานนท์  ศิริปัญญา
12. เด็กหญิงเกษมณี  ดิ่งกลาง
 
1. นายรังสรรค์  ดนตรีพงษ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงสาธินี  กองพา
 
1. นายเสฏฐีรัตน์  อยู่บุรี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายนฤชล  ตูมระวัตร
 
1. นางสุมาลี  ป้อมวัง
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายภูบดินทร์  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศุภกร  พรมเพียรศรี
 
1. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธนพร  อ่อนสุดใจ
 
1. นางสาวมณี  รัตนผล
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัตชรินทร์  หนุมาน
 
1. นางสาวมณี  รัตนผล
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ตูมรวัตร
 
1. นางสาวมณี  รัตนผล
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สร้อยสิงห์ทอง
2. เด็กหญิงพิมพิมาย  ทุยหา
 
1. นางสาวมณี  รัตนผล
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงณัฐพร  กองสมบูรณ์
2. เด็กหญิงวนิดา  วงษา
 
1. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวันนิสา  สุขเสริม
2. เด็กหญิงสุวรรณา  ขุนทิ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ขุนทิ
 
1. นางสาวบุญช่วย  ศรีเกิด
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 1. เด็กชายกรรภิรมย์  เอี่ยมพล
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  โพธิ์น้อย
3. เด็กหญิงอภิสรา  สีเงิน
 
1. นางสาวบุญช่วย  ศรีเกิด
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงงามใจ  ฉิมพลี
2. เด็กหญิงธนพร  อ่อนสุดใจ
 
1. นางสาวมณี  รัตนผล
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สารการ
2. เด็กหญิงวนิดา  จงษา
 
1. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
2. นางสาวมณี  รัตนผล
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิวา  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงสาวิตรี  วงษ์สา
 
1. นางอรุณศรี  รักญาติ
2. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชวพล  ชุ่มชื่น
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองศิริ
 
1. นางอรุณศรี  รักญาติ
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศิณารัฏษ์  แสงจุ้ยวงษ์ทา
 
1. นางอรุณศรี  รักญาติ
 
59 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงจิราพัชร  มูลไทย
2. เด็กหญิงสุรัญญา  นิลาวัลย์
 
1. นายประภาส  หารคุโน
 
60 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพรณรงค์  วายุโชติ
2. เด็กชายภานุสรณ์  บุญกลิ้ง
3. เด็กชายเฉลิมลาภ  ป้อมสุวรรณ์
 
1. นายเสฏฐีรัตน์  อยู่บุรี
 
61 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชวพล  ชุ่มชื่น
2. เด็กหญิงสุฐิตา  กรอกแก้ว
 
1. นายเสฏฐีรัตน์  อยู่บุรี
 
62 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลญาณี  ชูกำแพง
2. เด็กชายณัฐพล  ชาติเวียง
 
1. นายเสฏฐีรัตน์  อยู่บุรี
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ลาต้น
2. เด็กชายศิริวัฒน์  คำศิริ
3. เด็กชายเจตริน  ตุมระวัฒน์
 
1. นายประภาส  หารคุโน
2. นางสุมาลี  ป้อมวัง
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 72.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงปัทมา  ตะระสา
2. เด็กหญิงศิณารัฏช์  แสงจุ้ยวงษ์ธา
3. เด็กชายสมชาย  พิมพ์จินดา
 
1. นายประภาส  หารคุโน
2. นางสุมาลี  ป้อมวัง
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กชายพงษ์เทพ  จิลาภูติ
2. เด็กหญิงศศิธร  เชื้อทอง
3. เด็กหญิงสุภัทรา  พิมพ์ศิริ
 
1. นายประภาส  หารคุโน
2. นางสุมาลี  ป้อมวัง
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ลาบุตร
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทองขาว
3. เด็กหญิงอุมาพร  เอี่ยมพล
 
1. นายประภาส  หารคุโน
2. นางสุมาลี  ป้อมวัง
 
67 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 62 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พละลี
 
1. นางกองคำ  หารคุโน
 
68 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 16 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พิมโชติ
2. เด็กชายนันธกร  วัดกระโทก
3. เด็กชายเมธัส  คำซ้อน
 
1. นางสาวสายพิณ  เนื้อทอง
 
69 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 28 1. เด็กชายธนงศักดิ์  เนื้อทอง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  แซ่จุง
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อยู่ดี
 
1. นางสาวปณิดา  สีหะไกร
 
70 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 67 ทองแดง 38 1. เด็กชายพชรพล  พรมเพียรศรี
 
1. นางสาวสายพิณ  เนื้อทอง
 
71 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงถุงเงิน  นิลาวรรณ
2. เด็กหญิงศุภสุตา  สุมลฑา
 
1. นายณรงค์ชัย  กันภัย
 
72 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 22 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ปะละกัง
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทวงศ์
 
1. นายณรงค์ชัย  กันภัย
 
73 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนิสร  สุมณฑา
 
1. นายณรงค์ชัย  กันภัย