สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  มูฮัมหมัด
 
1. นางสาวสุดาวัลย์  ศรีลาพัฒน์
 
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายราเชน  แก้วประดับ
2. เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ชบังเกิด
 
1. นายวิริยะ  ค่ำคูณ
2. นางสาวจินตนา  เย็นทรวง
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวายุ  เอี่ยมกี่
2. เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ชรบังเกิด
3. เด็กหญิงอ้อมฟ้า  มีชัย
 
1. นางฉวีวรรณ  สมสกุล
2. นางสาวจินตนา  เย็นทรวง
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนบดี  ศรียกุล
2. เด็กหญิงวิชุดา  เหมโก
 
1. นายวิริยะ  ค่ำคูณ
2. นางสาวสุดาวัลย์  ศรีลาพัฒน์