สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เสือแดง
 
1. นางสาวจินตนา  เย็นทรวง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงศุภรักษ์  สิรพันธกุล
 
1. นายวิริยะ  ค่ำคูณ