สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ทรัพย์หิรัญกร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บาทชารี
3. เด็กชายจักรินทร์  จำนงค์
4. เด็กหญิงนรินทร  อมรรัตนานนท์
5. เด็กหญิงปรางค์วลี  สีลอย
6. เด็กหญิงปริญญา  พรมมา
7. เด็กหญิงปานวลี  ทวีมูล
8. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  จำนงค์
10. เด็กหญิงรัตนาวดี  ศรีอุดม
11. เด็กหญิงวนิดา  โคตรวัน
12. เด็กหญิงศุภรัตน์  ไวยกัน
13. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีอ่อนดี
14. เด็กชายอภินันท์  พิมพิสาร
15. เด็กหญิงใบเงิน  ศรีรุ่งเรือง
 
1. นางสาวสาวกัญญาภัค  ชมพูทัศน์
2. นางสาวสุดารัตน์  หอกกระโทก
3. นายสุวพันธุ์  คงสุข
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงดวงตา  นนทะเสน
2. เด็กหญิงดวงใจ  นนทะเสน
3. เด็กชายทยุต  นูนวน
 
1. นางอรทัย  ทิพยะกัน