สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงปรียานุช  ใจดี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หอกกระโทก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงธิติกาญณ์  ไกรยะวงค์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หอกกระโทก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 35.45 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายจักรินทร์  จำนงค์
2. เด็กชายอนันตชัย  สุทธิฤกษ์
 
1. นายนิรุจน์  ภาษี
2. นายอดิศักดิ์  ฉิมพลีพันธุ์