สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงปรียานุช  ใจดี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หอกกระโทก
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปรางค์วลี  สีลอย
2. เด็กหญิงปานวลี  ทวีมูล
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ไวยกัน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หอกกระโทก
2. นายอดิศักดิ์  ฉิมพลีพันธุ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงธิติกาญณ์  ไกรยะวงค์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หอกกระโทก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 35.45 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายจักรินทร์  จำนงค์
2. เด็กชายอนันตชัย  สุทธิฤกษ์
 
1. นายนิรุจน์  ภาษี
2. นายอดิศักดิ์  ฉิมพลีพันธุ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงอนินทยา  นิลสุวรรณ
 
1. นางสาวสุธิดา  ดิบแดง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ทรัพย์หิรัญกร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บาทชารี
3. เด็กชายจักรินทร์  จำนงค์
4. เด็กหญิงนรินทร  อมรรัตนานนท์
5. เด็กหญิงปรางค์วลี  สีลอย
6. เด็กหญิงปริญญา  พรมมา
7. เด็กหญิงปานวลี  ทวีมูล
8. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  จำนงค์
10. เด็กหญิงรัตนาวดี  ศรีอุดม
11. เด็กหญิงวนิดา  โคตรวัน
12. เด็กหญิงศุภรัตน์  ไวยกัน
13. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีอ่อนดี
14. เด็กชายอภินันท์  พิมพิสาร
15. เด็กหญิงใบเงิน  ศรีรุ่งเรือง
 
1. นางสาวสาวกัญญาภัค  ชมพูทัศน์
2. นางสาวสุดารัตน์  หอกกระโทก
3. นายสุวพันธุ์  คงสุข
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงดวงตา  นนทะเสน
2. เด็กหญิงดวงใจ  นนทะเสน
3. เด็กชายทยุต  นูนวน
 
1. นางอรทัย  ทิพยะกัน
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายระพีพัฒน์  สดสี
 
1. นางอรทัย  ทิพยะกัน