สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. นายนิธิ  เลิศณรงค์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  กุลแพร
3. เด็กชายเฉลิมพร  คำแผง
 
1. นายกมล  เฟื่องฟุ้ง
2. นางสาวกมลวรรณ  ธงรัตนะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.46 เงิน 9 1. เด็กชายวีระพงศ์  ลาดบัวขาว
2. เด็กชายสรวิชญ์  แซ่เบ๊
 
1. นายนนทพัทธ์  หุ่นพงษ์
2. นางกาญจนา  หุ่นพงษ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุจิรา  จำปาน้อย
 
1. นางสาวฐานิตา  จิตภัสสร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรัญญา  เกตุสุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุจิดาพร  กลสันต์
 
1. นางสำรวย  ราชสีห์
2. นางพัชรี  บุตรน้ำเพ็ชร์
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายธนายุทธ  โหยหวล
2. นายราเชนทร์  ตาสี
 
1. นางสาวกนกอร  ชังเจริญ
2. นายนนทพัทธ์  หุ่นพงษ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทโธ
2. เด็กชายรัชชานนท์  เหมทานนท์
 
1. นางสาวกนกอร  ชังเจริญ
2. นางกาญจนา  หุ่นพงษ์
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 25 1. เด็กชายนพรัตน์  ธิบดี
2. เด็กชายบอย  หนองหมูใต้
3. เด็กชายพลพีร์  จันเทศ
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  คำปาน