สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุทโธ
 
1. นางพัชรี  บุตรน้ำเพ็ชร์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงภัสสร  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวกรกมล  คำทองเขียว
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อยู่ยงค์
2. เด็กหญิงนภาพร  ปราบพินาศ
 
1. นางสาวกรกมล  คำทองเขียว
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 28 1. เด็กชายตันติกร  วิจิตไทย
2. เด็กชายพีระพล  เข็มกลัด
3. เด็กชายภัทรพล  สุขวิโรจน์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  จันทรา