สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงขวัญตา  รวมพล
 
1. นางสำรวย  ราชสีห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงปัญญาณัฐ  เตียนจันทึก
 
1. นางพัชรี  บุตรน้ำเพ็ชร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 33.55 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายฉัตรชัย  ทองอร่าม
2. เด็กชายธนายุทธ  สิงห์แก้ว
 
1. นายนนทพัทธ์  หุ่นพงษ์
2. นางกาญจนา  หุ่นพงษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงพิชญานิน  กระจ่างศรี
2. เด็กชายศิรวิชญ์  บุญอ่อน
 
1. นางสาวพรกมล  สุบิน
2. นางสาวนารีรัตน์  พุกพิกุล
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายประวิทย์  แผนกรถ
2. เด็กชายวิศรุต  บุญเรือง
 
1. นายยงยุทธ  แพขุนทด
2. นายศุภวัฒน์  เอมโอชะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แป้นแก้ว
 
1. นางสาวกรกมล  คำทองเขียว
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณัฐวัตร  ไมย์เจริญ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สะใบบาง
 
1. นางสาวกรกมล  คำทองเขียว
2. นางสาวนารีรัตน์  พุกพิกุล
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายศุภณัฐ  แจ้งสนอง
2. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  ราชวงศ์
 
1. นางสาวกนกอร  ชังเจริญ
2. นางกาญจนา  หุ่นพงษ์