สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงขวัญตา  รวมพล
 
1. นางสำรวย  ราชสีห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทราย  สายแก้ว
 
1. นางสำรวย  ราชสีห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงปัญญาณัฐ  เตียนจันทึก
 
1. นางพัชรี  บุตรน้ำเพ็ชร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุทโธ
 
1. นางพัชรี  บุตรน้ำเพ็ชร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  เข็มกลัด
2. เด็กหญิงนภาวัลย์  จันทร์ขาว
 
1. นางพัชรี  บุตรน้ำเพ็ชร์
2. นางสำรวย  ราชสีห์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลิดา  นุทนงค์
2. เด็กชายชัชวาลย์  จันพูล
 
1. นางพัชรี  บุตรน้ำเพ็ชร์
2. นางสำรวย  ราชสีห์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. นายนิธิ  เลิศณรงค์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  กุลแพร
3. เด็กชายเฉลิมพร  คำแผง
 
1. นายกมล  เฟื่องฟุ้ง
2. นางสาวกมลวรรณ  ธงรัตนะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.46 เงิน 9 1. เด็กชายวีระพงศ์  ลาดบัวขาว
2. เด็กชายสรวิชญ์  แซ่เบ๊
 
1. นายนนทพัทธ์  หุ่นพงษ์
2. นางกาญจนา  หุ่นพงษ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 33.55 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายฉัตรชัย  ทองอร่าม
2. เด็กชายธนายุทธ  สิงห์แก้ว
 
1. นายนนทพัทธ์  หุ่นพงษ์
2. นางกาญจนา  หุ่นพงษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงพิชญานิน  กระจ่างศรี
2. เด็กชายศิรวิชญ์  บุญอ่อน
 
1. นางสาวพรกมล  สุบิน
2. นางสาวนารีรัตน์  พุกพิกุล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพงษ์  แววดี
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  หนองหมูใต้
 
1. นางสาวพรกมล  สุบิน
2. นางสาวนารีรัตน์  พุกพิกุล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธิบดี
2. เด็กชายอนุพงษ์  คุณเจริญ
 
1. นางสาวพรกมล  สุบิน
2. นางสาวนารีรัตน์  พุุกพิกุล
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายประวิทย์  แผนกรถ
2. เด็กชายวิศรุต  บุญเรือง
 
1. นายยงยุทธ  แพขุนทด
2. นายศุภวัฒน์  เอมโอชะ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุรรัตน์  คดประสิทธิ์
 
1. นายศุภวัฒน์  เอมโอชะ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรา  หุ่นพงษ์
2. เด็กหญิงพิชญา  ใสเมืองยอง
 
1. นายศุภวัฒน์  เอมโอชะ
2. นางสาวกมลวรรณ  ธงรัตนะ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบัวสวรรค์  ช.เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงพรพิมล  โหยหวล
3. เด็กหญิงวรัมพร  แอ่งสุข
 
1. นายศุภวัฒน์  เอมโอชะ
2. นายยงยุธ  แพขุนทด
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอินทรเดช  สิงหาเพ็ญ
 
1. นายศุภวัฒน์  เอมโอชะ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แว่นแก้ว
 
1. นายศุภวัฒน์  เอมโอชะ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรชิตา  ฉิมยาม
 
1. นายศุภวัฒน์  เอมโอชะ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุจิรา  จำปาน้อย
 
1. นางสาวฐานิตา  จิตภัสสร
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายวุฒิธิกร  ทองเนื้ออินทร์
 
1. นางสาวฐานิตา  จิตภัสสร
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวันวิสา  ดอกไม้
 
1. นางสาวกรกมล  คำทองเขียว
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แป้นแก้ว
 
1. นางสาวกรกมล  คำทองเขียว
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงภัสสร  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวกรกมล  คำทองเขียว
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรรพษา  สุนนท์คง
 
1. นางสาวกรกมล  คำทองเขียว
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนันทสัน  ฉิมยาม
2. เด็กหญิงวันทนี  จ่าทา
 
1. นางสาวกรกมล  คำทองเขียว
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อยู่ยงค์
2. เด็กหญิงนภาพร  ปราบพินาศ
 
1. นางสาวกรกมล  คำทองเขียว
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณัฐวัตร  ไมย์เจริญ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สะใบบาง
 
1. นางสาวกรกมล  คำทองเขียว
2. นางสาวนารีรัตน์  พุกพิกุล
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรัญญา  เกตุสุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุจิดาพร  กลสันต์
 
1. นางสำรวย  ราชสีห์
2. นางพัชรี  บุตรน้ำเพ็ชร์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีระพัฒน์  ธิบดี
2. เด็กชายนวพล  สามพันธ์
 
1. นางพัชรี  บุตรน้ำเพ็ชร์
2. นางสำรวย  ราชสีห์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  ฉิมยาม
 
1. นางสาวนารีรัตน์  พุกพิกุล
 
32 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายศุภณัฐ  แจ้งสนอง
2. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  ราชวงศ์
 
1. นางสาวกนกอร  ชังเจริญ
2. นางกาญจนา  หุ่นพงษ์
 
33 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายธนายุทธ  โหยหวล
2. นายราเชนทร์  ตาสี
 
1. นางสาวกนกอร  ชังเจริญ
2. นายนนทพัทธ์  หุ่นพงษ์
 
34 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทโธ
2. เด็กชายรัชชานนท์  เหมทานนท์
 
1. นางสาวกนกอร  ชังเจริญ
2. นางกาญจนา  หุ่นพงษ์
 
35 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 25 1. เด็กชายนพรัตน์  ธิบดี
2. เด็กชายบอย  หนองหมูใต้
3. เด็กชายพลพีร์  จันเทศ
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  คำปาน
 
36 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 28 1. เด็กชายตันติกร  วิจิตไทย
2. เด็กชายพีระพล  เข็มกลัด
3. เด็กชายภัทรพล  สุขวิโรจน์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  จันทรา