สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อยู่เย็น
 
1. นางสาวอรพรรณ  แก้วชิน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตติตา  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงธิชา  ธรรมทันตา
3. เด็กชายประหยัด  เล็กกลาง
4. เด็กชายปิยเกียรติ  แก้วโศก
5. เด็กชายพายุ  แซ่เหล้า
6. เด็กชายราชันย์  ทิพยชล
7. เด็กหญิงวชิรญาย์  พรมเพียรศรี
8. เด็กหญิงสัตตบงกช  คำมี
9. เด็กหญิงสายธาร  ศรีภุมมา
10. เด็กชายสิงหา  ฮะหวัง
11. เด็กหญิงสุชาดา  ขาวทรงธรรม
12. เด็กหญิงสุชาดา  ทองอินทร์
13. เด็กชายสุทธิชัย  มารมย์
14. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  รุ่งเรือง
15. เด็กหญิงสุภาพร  อยู่เย็น
16. เด็กชายอภิเชษฐ์  ราชวงค์
17. เด็กชายอาทิตย์  สุริวงษ์
18. เด็กชายเตชินท์  แช่มชื่น
19. เด็กชายเล็ก  หม่อง
20. เด็กหญิงแองจี้  กาดำ
 
1. นายฉัตรพล  โฉมศรี