สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อยู่เย็น
 
1. นางสาวอรพรรณ  แก้วชิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  สมบูรณ์ดี
 
1. นางอรพรรณ  แก้วชิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุชาดา  ขาวทรงธรรม
 
1. นายฉัตรพล  โฉมศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงนวมินตรา  พรมเพียรศรี
2. เด็กชายวีรยุทธ  สระผล
 
1. นางอารีย์  จามรวรรณ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตติตา  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงธิชา  ธรรมทันตา
3. เด็กชายประหยัด  เล็กกลาง
4. เด็กชายปิยเกียรติ  แก้วโศก
5. เด็กชายพายุ  แซ่เหล้า
6. เด็กชายราชันย์  ทิพยชล
7. เด็กหญิงวชิรญาย์  พรมเพียรศรี
8. เด็กหญิงสัตตบงกช  คำมี
9. เด็กหญิงสายธาร  ศรีภุมมา
10. เด็กชายสิงหา  ฮะหวัง
11. เด็กหญิงสุชาดา  ขาวทรงธรรม
12. เด็กหญิงสุชาดา  ทองอินทร์
13. เด็กชายสุทธิชัย  มารมย์
14. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  รุ่งเรือง
15. เด็กหญิงสุภาพร  อยู่เย็น
16. เด็กชายอภิเชษฐ์  ราชวงค์
17. เด็กชายอาทิตย์  สุริวงษ์
18. เด็กชายเตชินท์  แช่มชื่น
19. เด็กชายเล็ก  หม่อง
20. เด็กหญิงแองจี้  กาดำ
 
1. นายฉัตรพล  โฉมศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงอารียา  โพคะ
 
1. นางสาวอรพรรณ   แก้วชิน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวชิรญาย์  พรมเพียรศรี
 
1. นางสาวอรพรรณ   แก้วชิน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงตติยา  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงธิชา  ธรรมทันตา
 
1. นายอรพรรณ   แก้วชิน