สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สารีเกิด
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ขจรศักดิ์สิริกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.64 เงิน 23 1. เด็กหญิงอุษา  เสาแก้ว
 
1. นางสาวอำนวย  เถื่อนดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสนสุวรรณ์
 
1. นางสาวอำนวย  เถื่อนดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงวรลดา  อินทรภูมิ
2. เด็กชายอัครพงษ์   ชานตะมะ
 
1. นายชนะ  คัมภิรานนท์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงญาณาธิป  กองขุนชาติ
2. เด็กหญิงโสภิตนภา  ลาวงษ์
 
1. นายปิยะรัฐ  ศรีวะสุทธิ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายชลกานต์  กิ่งก้าน
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ขุนทองเหล็ก
3. เด็กหญิงนฤมล  อ่อนน่วม
 
1. นายสกุลชาติ  เรืองทรัพย์